خانه / Tag Archives: استانداردهای حسابرسی

Tag Archives: استانداردهای حسابرسی

ﭼﮑﯿﺪه ی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ( رایگان)

ﺟﺰوه پیوست تحت عنوان ﭼﮑﯿﺪه ی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽتهیه شده توسط آقای محسن عالی خانی ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ درس ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﻨﮑﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﺳﺖ که در دی ﻣﺎه ۱۳۹۳ مورد ویرایش قرار گرفته و ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ آزﻣﻮن ورودی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﺎ ﺳﺎل ۹۳ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل ۹۳ می باشد .

ادامه مطلب