چهارشنبه , خرداد ۱۴ ۱۳۹۹

ﭼﮑﯿﺪه ی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ( رایگان)

ﺟﺰوه پیوست تحت عنوان ﭼﮑﯿﺪه ی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽتهیه شده توسط آقای محسن عالی خانی ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ درس ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﻨﮑﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﺳﺖ که در دی ﻣﺎه ۱۳۹۳ مورد ویرایش قرار گرفته و ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ آزﻣﻮن ورودی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﺎ ﺳﺎل ۹۳ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل ۹۳ می باشد .

ادامه مطلب

نوبهار است ….

نوبهاراست ….. نوبهار است درآن کوش که خوشدل باشی که بسی گل بدمد باز تو در گِل باشی من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی چنگ درپرده همین میدهدت پند ولی وعظت آن گاه کند سود که قابل …

ادامه مطلب