چهارشنبه , خرداد ۱۴ ۱۳۹۹
خانه / حسابرسی

حسابرسی

آزمون کارشناسی ارشد حسابرسی(رایگان)

تعداد کل سوالات آزمون حسابرسی بصورت تستی ۳۲۳ سوال می باشد که بصورت رندم تعداد ۴۰ سوال جهت آزمون در نظر گرفته شده است و هر شرکت کننده می تواند ۵۰ مرتبه در آزمون آنلاین و ۵۰ مرتبه در آزمون بصورت افلاین تحت سیستم اندروید شرکت نماید. مدت هر آزمون ۳۰دقیقه در نظر گرفته شده است .

ادامه مطلب

ﭼﮑﯿﺪه ی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ( رایگان)

ﺟﺰوه پیوست تحت عنوان ﭼﮑﯿﺪه ی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽتهیه شده توسط آقای محسن عالی خانی ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ درس ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﻨﮑﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﺳﺖ که در دی ﻣﺎه ۱۳۹۳ مورد ویرایش قرار گرفته و ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ آزﻣﻮن ورودی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﺎ ﺳﺎل ۹۳ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل ۹۳ می باشد .

ادامه مطلب