خانه / حسابرسی / ﭼﮑﯿﺪه ی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ( رایگان)

ﭼﮑﯿﺪه ی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ( رایگان)

باد سلام

ﺟﺰوه پیوست تحت عنوان ﭼﮑﯿﺪه ی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽتهیه شده توسط آقای محسن عالی خانی ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ درس ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﻨﮑﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﺳﺖ که در دی ﻣﺎه ۱۳۹۳ مورد ویرایش قرار گرفته و ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ آزﻣﻮن ورودی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﺎ ﺳﺎل ۹۳ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل ۹۳ می باشد .

جهت دانلود روی فایل زیر کلیک کنید.

 

ﭼﮑﯿﺪه ی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ – ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﯽ

 


درباره محمد علی نصیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 18 =